JMX MBean View

traza-prod_traza-produccion-3

Tue Jul 14 09:02:57 GMT-04:00 2020
 
NameDomainjolokia
typeServerHandler
Java Classorg.jolokia.backend.MBeanServerHandler
DescriptionManagement Bean.

Attribute Name Access Type Description Attribute Value

Operation Return Type Description Parameters
mBeanServersInfo java.lang.String MBean Operation.
[no parameters]